Op der Schock
     

Wëlls Du zu eiser Equipe gehéieren?

 

Mir bidden eng flott an ofwiesslungsräich Arbecht an engem multidisziplinären Team.

Eist Leitmotiv:

 Zesumme gi mer wait!

 

Op der Schock a.s.b.l an s.c. stellt an:

 

 1 Chef de service fir eise Service Activités de Jour zu Kéiber (m/f/n) CDI 30 — 40 St./Woch  

 

Deng Missioun:

Mam Coordinateur zesummen d’Leedung vum Service ze assuréieren a fir ee gudde Fonctionnement suergen am Aklang mat de Wäerter an der Philosophie vun der Schock

 • Leedung vun Teamversammlungen,
 • Mataarbechtergespréicher,
 • Erstellung a Suivi vun de Schaffpläng,
 • Gestioun vum Congé vun de Mataarbechter …
 • Asw

 

An dëser Zesummenarbecht läit de Schwéierpunkt vun der Arbecht vum Chef de Service op der Matarbechterféierung:

 • Organisatioun vum Alldag
 • D’Matarbechter ënnerstëtzen an der pädagogescher Arbecht mat eise Bénéficiairen
 • Austausch mat den Elteren
 • Zesummenarbecht an Austausch mat aanere Service vun der Schock (Direktioun an Administratioun, Coordinateuren a Chefs de service vun der Wunnstruktur, de begleedende Servicer an den Arbechtsstrukturen
 • Asw

 

Encadrement vun engem Grupp vu Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung am Service Activités de Jour:

 • Ëmsëtze vun individuelle Fërderpläng déi et de Mënschen erméiglechen hir Fäegkeeten weiderzeentwéckelen an hir Autonomie fërderen
 • Op Basis vun de Bedierfnisser an de Ressourcë vun dëse Leit eng zilorientéiert Begleedung an Dokumentatioun duerchféieren

 

Qualifikatioun a Kompetenzen déi’s du als Chef de Service matbrenge solls:

 • Ee Leadership, wat geprägt ass duerch eng gewaltfräi Haltung, eng respektvoll, wohlwollend an léisungsorientéiert Haltung an der Aarbecht , Kloerheet an Zielgeriichtheet
 • Fähegkeet eng Diskussioun konstruktiv an zielorientéiert ze leeden
 • Fähegkeet Freed a Motivatioun, den Equipegeescht ze fërderen
 • Ee wohlwollenden a wäertschätzenden Humor
 • Excellent Kommunikatiounskompetenzen (net wäertend, faktebaséiert,…)
 • Kapabel, autonom ze schaffen a Responsabilitéit ze iwwerhuelen
 • Gutt Kompetenzen an der Verschrëftlechung
 • Strukturéiert a koordinéiert Schaffen, gutt Zäitgestioun
 • Flexibilitéit an Teamfäegkeet
 • Freed an Engagement an der Aarbecht mat Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung
 • Gutt PC-Kenntnisser
 • Een zu Lëtzebuerg unerkannten Diplom als Heilpädagog oder Ergotherapeut, oder Een zu Lëtzebuerg unerkannten Diplom als Erzéiher an Berufserfahrung an der Leedung
 • Beruffserfarung mat Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung si vu Virdeel

 

Wat mir dir bidden ?

 • Zesummeschaffen an engem dynameschen a a motivéierten Team
 • Vernetzung mat aanere Servicer
 • Regelméisseg Formatiounen
 • Aschaffen vun der aktueller Cheffe de service, déi uschléissend aaner Fonctiounen op der Schock iwwerhëllt
 • Salaire a Konditioune vum CCT SAS

 

Konditiounen:

 • Führerschäin B
 • Sproochen: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch Lëtzebuergesch schwätzen ass eis wichteg, fir dass déi betreite Persounen hir Betreier verstinn.
 • Well dir mat Mënsche mat enger Beanträchtegung schafft, gëtt och een Extrait (3,4 an 5) aus dem Casier judiciaire gefrot

 

... hier die Stellenausschreibung « Chef de service » als PDF herunterladen.

 

 1 Educateur diplômé (m/f/n), CDI 25-30 St./Woch
Dagesschichten — fir eis Wunnstruktur zu Mäerzeg 

 

Missioun:

 • Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung am Alldag an hirem Doheem begleeden an ënnerstëtzen (Dagesschichten, fir gezielt Fërderaktivitéiten mat den Bewunner ze maachen)
 • Op Basis vun de Bedierfnësser an de Ressource vun dëse Leit eng zilorientéiert Begleedung an Dokumentatioun duerchféieren
 • Mat der betreiter Persoun zesummen e „Projet de vie“ ausschaffen, dësen no enger Zäit kompetent evaluéiren a bei Bedarf nei formuléieren
 • Mam Bewunner zesummen een Doheem schafen, wat dem Normalitéits- an Inklusiounsprinzip entsprécht

 

Qualifikatioun a Kompetenzen:

 • Een zu Lëtzebuerg unerkannten Diplom als Erzéier
 • Freed an Engagement an der Aarbecht mat Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung
 • Berufflech Erfahrung mat Mënsche mat enger enger intellektueller Beanträchtegung ass vu Virdeel
 • Kapabel, autonom ze schaffen a Responsabilitéit ze iwwerhuelen
 • Strukturéiert a koordinéiert Schaffen
 • Flexibilitéit an Teamfähegkeet
 • Gutt PC-Kenntnisser

 

Konditiounen:

 • Regelméissegen Horaire: Dagesschichten + all zweeten Weekend schaffen
 • Salaire a Conditioune vum CCT SAS
 • Sproochen: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
 • Führerschäin B
 • Well dir mat Mënsche mat enger Behënnerung schafft, gëtt och een Extrait (3,4 an 5) aus dem Casier judiciaire gefrot

 

... hier die Stellenausschreibung « Educateur diplômé » als PDF herunterladen.

 

 1 Traiteur (m/f/n), CDI 40 St./Woch
fir eisen Kichenatelier zu Réiden 

 

Deng Missioun:

 • Zesumme mat engem Grupp vu Mënschen mat enger intellektueller Beanträchtegung am Kichenatelier schaffen mam Schwéierpunkt op der Gestioun vum Traiteursberäich
 • Encadrement vum Grupp:
  — Ënnerstëtzung bei der Ausféierung vun den Arbechten,
  — Dépistage a Förderung vun de Fähegkeeten an Interessen vun Mënschen mat intellektueller Behënnerung am Kichenberäich
  — Förderung vun der alldeeglecher Selbständegkeet an de Sozialkompetenzen
 • Qualitéit vun de Produit‘en an Ëmsetzen vun den Normen HACCP garantéieren
 • Nei Produit’en matentwéckelen

 

Qualifikatioun a Kompetenzen:

 • Meeschterkaart als Traiteur, oder DAP Restaurateur mat Bereetschaft di néideg Formatiounen nozemaachen
 • Beherrschen vun den HACCP Normen
 • Freed an Engagement an der Zesummenaarbecht mat Mënschen mat enger intellektueller Beanträchtegung
 • Kapabel, autonom ze schaffen a Responsabilitéit ze iwwerhuelen
 • Strukturéiert a koordinéiert Schaffen
 • Flexibilitéit an Teamfähegkeet
 • Kreativitéit a Loscht nei Projeten mat ze entwéckelen an opzebauen

 

Konditiounen:

 • Salaire a Conditioune vum CCT SAS
 • Sproochen: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
 • Führerschäin B
 • Well dir mat Mënsche mat enger Behënnerung schafft, gëtt och een Extrait (3,4 an 5) aus dem Casier judiciaire gefrot

 

... hier die Stellenausschreibung « Traiteur » als PDF herunterladen.

 

 1 Sozialaarbechter (m/f/n) CDI 20 St./Woch
 fir eise Service Beroden a Begleeden 

 

Missioun:

Du schaffs an engem Team mat Erzéier a Sozialpädagogen. D’Missioun vum Service ass et, Mënschen mat enger intellektueller Beanträchtegung, déi alleng, an der Koppel oder Famill oder an enger WG liewen, ze begleeden an deene Beräicher, wou et gebraucht gëtt.

Als Sozialaarbechter iwwerhëls du haaptsächlech Begleedungen a folgende Beräicher:

 • administrativ Demarchen (z.B. Statut vum Salarié handicapé, Revenus, finanziell Bäihëllefen, Tutelle/Curatelle asw)
 • Gestioun vun de Finanzen
 • Wunnengssich

 

Qualifikatioun a Kompetenzen:

 • Een zu Lëtzebuerg unerkannten Diplom als Assistant social oder Educateur gradué
 • Freed an Engagement an der Aarbecht mat Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung
 • Eng respektvoll, wohlwollend an léisungsorientéiert Haltung an der Aarbecht
 • Gutt Kenntnisser vum gesetzleche Kader an den administrative Prozedure betreffend Wunnengsmaart, finanziell Bäihëllefen, Akommes vu Mënsche mat Beanträchtegung, Tutelle-Curatelle asw
 • Excellent Kommunikatiounskompetenzen (net wäertend, faktebaséiert, …)
 • Kapabel, autonom ze schaffen a Responsabilitéit ze iwwerhuelen
 • Flexibilitéit an Teamfäegkeet
 • Strukturéiert a koordinéiert Schaffen, gutt Zäitgestioun
 • Gutt Kompetenzen an der Verschrëftlechung
 • Gutt PC-Kenntnisser

 

Konditiounen:

 • Salaire a Konditioune vum CCT SAS
 • Sproochen: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
 • Führerschäin B
 • Well dir mat Mënsche mat enger Beanträchtegung schafft, gëtt och een Extrait (3,4 an 5) aus dem Casier judiciaire gefrot

 

... hier die Stellenausschreibung « Sozialaarbechter » als PDF herunterladen.

 

 1 Aide-soignant/Aide socio-familial, (m/f/n), CDI 30 St./Woch  Woch fir eis Wunnstruktur zu Mäerzeg 

 

Missioun:

 • Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung am Alldag an hirem Doheem begleeden an ënnerstëtzen
 • Op Basis vun de Bedierfnësser an de Ressource vun dëse Leit eng zilorientéiert Begleedung an Dokumentatioun duerchféieren
 • Mam Bewunner zesummen een Doheem schafen, wat dem Prinzip vun Teilhabe an der authentescher Inklusioun entsprécht

 

Qualifikatioun a Kompetenzen:

 • Een zu Lëtzebuerg unerkannten Diplom als Aide-soignant oder ASF
 • Freed an Engagement an der Aarbecht mat Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung
 • Berufflech Erfahrung mat Mënsche mat enger enger intellektueller Beanträchtegung ass vu Virdeel
 • Kapabel, autonom ze schaffen a Responsabilitéit ze iwwerhuelen
 • Strukturéiert a koordinéiert Schaffen
 • Flexibilitéit an Teamfähegkeet
 • Bereetschaft, och weekends, owes an nuets ze schaffen
 • Gutt PC-Kenntnisser

Konditiounen:

 • Salaire a Conditioune vum CCT SAS
 • Sproochen: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
 • Führerschäin B
 • Well dir mat Mënsche mat enger Beanträchtegung schafft, gëtt och een Extrait (3,4 an 5) aus dem Casier judiciaire gefrot

 

... hier die Stellenausschreibung « Aide-soignant/Aide socio-familial » als PDF herunterladen.

 

 1 Psycholog/Psychotherapeut (m/f/n), CDI 20 St./Woch  
 fir eise Service Berodung a Suivi zu Réiden 

 

Missioun:

 • Psychologesch Begleedung vu Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung
 • Ënnerstëtzung ginn an schwieregen Situatiounen
 • Zesummenschaffen an engem multidisziplinären Team (Austausch, Concertatioun, Coordinatioun.)

 

Qualifikatioun a Kompetenzen:

 • Een zu Lëtzebuerg unerkannten Diplom als Psycholog/Psychotherapeut
 • Freed an Engagement an der Aarbecht mat Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung
 • Berufflech Erfarung mat Mënsche mat enger intellektueller Beanträchtegung ass vu Virdeel
 • Kapabel, autonom ze schaffen a Responsabilitéit ze iwwerhuelen
 • Strukturéiert a koordinéiert Schaffen
 • Flexibilitéit an Teamfäegkeet
 • Gutt PC-Kenntnisser

 

Konditiounen:

 • Horaire: Nomëttes vun 14h —18h
 • Salaire a Konditioune vum CCT SAS
 • Sproochen: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
 • Een Extrait (3,4 a 5) aus dem Casier judiciaire gëtt gefrot

 

... hier die Stellenausschreibung « Psycholog/Psychotherapeut » als PDF herunterladen.

 

Fir all Posten:

 • Salaire a Conditioune vum CCT SAS
 • Sproochen: Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch
 • Well dir mat Mënsche mat enger Behënnerung schafft, gëtt och een Extrait (3,4 an 5) aus dem Casier judiciaire gefrot

Wann Dir interesséiert sidd, schéckt Är Demande (Liewenslaf, Motivatiounsbréif, Foto, Kopie vum néidegen Diplom a senger Unerkennung zu Lëtzebuerg)un:

 

Op der Schock

Ressources humaines

B.P.10

L—8501 Redange

 

Oder per E-Mail un: recrutement@ods.lu

 

Eng éischt Selektioun gëtt opgrond vun den Dossiere gemaach

 

Fir weider Informatiounen, kënnt dir eis gäre kontaktéieren.

 

Tel: +352 26 62 18 81

E-mail: recrutement@ods.lu

Home ...